Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Opublikowanie protokołu z dnia 29.09.2020r. w sprawie wyboru głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu.
W dniu 29.09.2020r. w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze komisja wybrała p.Jadwigę Pawlak na stanowisko głównego księgowego - informacja zgodna z załączonym protokołem w formacie pliku pdf.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10w Zgierzu

Ogłasza

nabór  na wolne stanowisko urzędnicze :  GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu, 95-100
Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70

Wymiar etatu :   pełny etat

Rodzaj umowy : umowa o pracę

Data zatrudnienia: 01.10.2020

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

1.ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania  obowiązków głównego księgowego;

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

6. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę  w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość księgowości budżetowej.

2. Znajomość  przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

3. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów: VULCAN – Księgowość OPTIVUM, Płace OPTIVUM, Faktury OPTIVUM, Rejestr Sprzedaży OPTIVUM, PŁATNIK, SIGMA, BESTIA, Excel oraz służących do przekazu elektronicznego.

4. Umiejętność interpretowania przepisów.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego.

Podstawowy zakres obowiązków  obejmuje między innymi:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .

3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.

6. Opracowanie projektu budżetu.

7. Bieżąca analiza realizacji budżetu.

8. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.

9. Prowadzenie dziennika głównego.

10. Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

11. Rozliczanie składek ZUS.

12. Rozliczanie podatku od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji do

     Urzędu Skarbowego (PIT).

 

13. Rozliczanie i nadzór nad gospodarką finansową związaną z żywieniem dzieci w szkole.

 

14. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną .

15. Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami.

16. Umiejętność sporządzania kopii zapasowej danych.

III. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z podaniem kontaktowego numeru telefonicznego lub adresu poczty elektronicznej.

2. Poświadczone przez notariusza kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 i     kwalifikacje zawodowe.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych.

5. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub oświadczenie
o nieposiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego  stanowiska.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin i miejsce: do 28.09.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu,

ul. Ozorkowska 68/70 95-100 Zgierz w godzinach 8.00-16.00.

2.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły ( liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego  księgowego w Szkole Podstawowej Nr 10
w Zgierzu” na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu ul. Ozorkowska 68/70 95-100 Zgierz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

2. W dniu 29.09.2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna
po uprzednim  telefonicznym lub mailowym powiadomieniu kandydata.

3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej SP10 w Zgierzu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Dokumenty kandydata wybranego w wyniku naboru, a następnie zatrudnionego
w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Szkole Podstawowej nr 10
w Zgierzu przez okres 1 miesiąca od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                                           Podstawowej Nr 10 w Zgierzu

                                                                                                                                           Paweł Marynowicz

 
Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zarzadzenie Dyrektora w sprawie naboru 2020-09-18 12:15 127.84 KB 
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze2020-09-18 12:15 143.84 KB 
dokument Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze2020-09-30 14:46 1287.29 KB 

Ilość odsłon: 277
Dokument wytworzył(a): Paweł Marynowicz
Wprowadził(a): Paweł Marynowicz
Data publikacji: 2020-09-18 12:15
Ostatnia zmiana: 2020-09-30 14:46
Zakres ostatniej zmiany: Opublikowanie protokołu z dnia 29.09.2020r. w sprawie wyboru głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2020-09-30 14:46Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: Opublikowanie protokołu z dnia 29.09.2020r. w sprawie wyboru głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu.
Data: 2020-09-18 12:18Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: dodanie tekstu
Data: 2020-09-18 12:15Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: dodanie plików w formacie pdf
separator