Rekrutacja
Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej
 Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu
na rok szkolny 2015/2016:


1.   Powołanie przez Dyrektora Komisji rekrutacyjnej - do 12 marca 2015.
2.   Składanie wniosków i zgłoszeń - od 16 lutego do 16 marca 2015.
3.   Weryfikacja wniosków przez Komisję w dniach 17  19 marca 2015.
4.   Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 23 marca 2015.
5.   Potwierdzenie woli rodziców lub prawnych opiekunów w dniach 24  - 27 marca 2015.
6.   Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych - 30 marca 2015.
7.   Dzień Otwartych Drzwi - 25 lutego 2015 o godzinie 17.00.


Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu prowadzoną przez 
Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016

I. Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z    2014r., poz. 7 z późn. zm),
- uchwała Nr IV/30/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego   etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.486 ),
- Zarządzenia dyrektorów szkół/przedszkoli w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.


II. Informacje ogólne

1. Ilekroć w treści zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016 jest mowa o:

 • przedszkolu  należy przez to rozumieć miejskie przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej , działające w ramach ustawy o systemie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz,

 • dyrektorze  należy przez to rozumieć  dyrektora miejskiego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  w Zgierzu,

 • rodzicach  należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 • rodzinie wielodzietnej  należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko  należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.


2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku  na kolejny rok szkolny  na wolne miejsca w przedszkolu.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata składany do dyrektora wybranego przedszkola. Wnioski są wydawane przez dyrektorów przedszkoli lub upoważnione osoby. Wersja elektroniczna wniosku jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola. Wniosek można złożyć  nie więcej niż do trzech przedszkoli.
4. Do przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz.
5.
 Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Zgierz mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (po 31 sierpnia 2015 r.) pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
6. Rodzice kandydatów urodzonych w 2013 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (po 31 sierpnia 2015 r.) pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

 • urodzone w latach 2010  2012,

 • dzieci z rocznika 2009 oraz urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.


III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów


1. Termin składania wniosków  wraz z załącznikami u dyrektora przedszkola 
 od 09 marca do 20 marca 2015 r.
2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej 
 od 23 marca do 17 kwietnia 2015 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do przedszkola 
 21 kwietnia 2015 r. o godz. 8 00.
4. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do przedszkola, w którym dziecko zostało zakwalifikowane 
 do 23 kwietnia 2015 r. /brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/.
5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola 
 27 kwietnia 2015 r. o godz. 8 00.

IV. Kryteria naboru kandydatów do przedszkoli 
 I etap postępowania rekrutacyjnego

1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Zgierz niż wolnych miejsc w przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.


2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość 
 60 pkt.

V. Kryteria naboru kandydatów do przedszkoli 
 II etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria z określoną liczbą punktów: 

 • kandydat w wieku 5 lat podlegający obowiązkowi odbycia rocznego

 • przygotowania przedszkolnego lub w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty  20 punktów,

 • kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą - 10 punktów,

 • kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do wszystkich przedszkoli) lub wskazany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu do udziału w programie „Nie jestem gorszy” (dotyczy naboru do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zgierzu)  10 punktów,

 • kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym  będzie kontynuować edukacje w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 5 punktów;

 • kandydat w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 3 punkty;

 • kandydat uczęszczający w toku rekrutacji do żłobka  2 punkty.


VI. Potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów do I etapu postępowania rekrutacyjnego 

1. 
Wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 • wielodzietność rodziny kandydata  potwierdzona oświadczeniem,

 • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa  potwierdzona orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą  potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).


2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,  o których mowa  w ust. 1  pkt.2), 3), 4), składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być  składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium,  o których mowa  w ust.1 pkt. 1), 3) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

VII. Potwierdzenie spełnienie przez kandydata kryteriów do II etapu postępowania rekrutacyjnego 

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są odpowiednio:

 • wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

 • zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,

 • pisemne oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wparciem asystenta rodziny, pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku potwierdzająca wskazanie kandydata do udział w programie „Nie jestem gorszy”,

 • pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

 • pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,

 • pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat uczęszcza w toku rekrutacji do żłobka.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,  o których mowa  w ust. 1  pkt.2) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być  składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium,  o których mowa  w ust.1 pkt. 3),4, 5), 6) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


VIII. Postępowanie uzupełniające

1. 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające 
 od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r.  /szczegółowe terminy określa dyrektor przedszkola w odrębnym uzgodnieniu z prezydentem miasta/.
2. Do postępowania uzupełniającego  stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych zasad. 

IX. Komisja  rekrutacyjna

1. 
Całość postępowania rekrutacyjnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.


3.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  może żądać dokumentów         
potwierdzających  okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do zgłoszenia, w terminie  wyznaczonym przez siebie. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może również zwrócić się do  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 


4.  W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja posiada takie informacje. 

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa  w art. 23 ust. 4a ustawy  z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje  kandydata do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 
7. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Zgierz , któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor tego przedszkola informuje prezydenta miasta o nieprzyjęciu dziecka  do przedszkola  . 
8. Prezydent miasta jest obowiązany pisemnie wskazać  inne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.  

X. Postępowanie odwoławcze. 

1. W terminie 7 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera  przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zgłoszenie do klasy pierwszej na rok 2015/20162015-02-26 15:06 214.98 KB 
dokument wniosek do klasy pierwszej na rok 2015/20162015-02-26 15:06 225.51 KB 
dokument wniosek do oddziału przedszkolnego na rok 2015/20162015-02-26 15:06 448.77 KB 
dokument Zarządzenie do rekrutacji - oddział przedszkolny2015-02-26 15:06 261.54 KB 

Ilość odsłon: 984
Dokument wytworzył(a): Paweł Marynowicz
Wprowadził(a): Paweł Marynowicz
Data publikacji: 2015-02-26 15:05
Ostatnia zmiana: 2015-02-26 15:05
Zakres ostatniej zmiany: wstawienie dokumentów do rekrutacji na rok 2015/2016

Rejestr zmian - (0)
Data: 2015-02-26 15:05Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: wstawienie dokumentów do rekrutacji na rok 2015/2016
separator