Realizacja programów 2013r.

W odpowiedzi na wniosek w trybie art.63 Konstytucji RP . art 241 KPA od „Inicjatywa – Bezpieczna Szkoła Pomagajmy Uczniom” ([email protected])

Dyrektor Szkoły podstawowej udziela następującej odpowiedzi.

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu

Okres sprawozdawczy 2013 r.

Analiza największych problemów występujących wśród młodzieży szkolnej w odniesieniu do szkoły.

W szkole funkcjonuje program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

W szkole realizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie w zależności od potrzeb uczęszczają na zajęcia organizowane dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na terenie szkoły prowadzona jest systematycznie diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz przejawów zachowań nieakceptowanych społecznie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany (wybrane obszary podlegające ewaluacji  wewnętrznej w danym roku szkolnym) jak i na bieżąco – reagując na pojawiające się symptomy, mogące w jakikolwiek sposób zaburzać bezpieczeństwo uczniów.

Diagnozę prowadzą nauczyciele – wychowawcy, pedagog i psycholog w obszarach:

Przemoc i agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia, problemy szkolne, bezpieczeństwo.

Po przeprowadzeniu diagnozy szkoły podjęła stosowne środki zaradcze w zależności od występujących potrzeb. Na bieżąco dokonywana jest analiza sytuacji wychowawczo-opiekuńczej w szkole.

Wyniki dokonywanych diagnoz raportowane są w dokumentacji pracy szkoły w postaci analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzonych badań oraz określonych wniosków do realizacji.
Do systematycznych badań w zakresie:

 -  realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki szkoły;

 -  przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie;

włączeni są równolegle rodzice / prawni opiekunowie naszych uczniów, przy aktywnej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny.

Podczas zajęć lekcyjnych na bieżąco poruszane są zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa uczniów. Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole - (dokumentacja szkoły).

 


W sytuacjach trudnych uczniowie najczęściej zwracają się o pomoc do wychowawcy klasy oraz pedagoga.

Realizacja podjętych działań przez szkołę w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

W szkole w roku 2013  nie wystąpiły  problemy związane z:

-  rozbojami wśród uczniów

- eksperymentowaniem ze środkami zmieniającymi świadomość ( alkohol, narkotyki, 
  dopalacze)

- gwałtami

Tworzenie programów eliminujących występujące zagrożenia w konkretnych placówkach oświatowych.

Szkoła posiada i stosuje procedury w przypadkach różnych zagrożeń.

W zależności od potrzeb szkoła na bieżąco opracowuje nowe procedury niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych szkoły.

We wrześniu 2013r. została wdrożona ewaluacja wewnętrzna „Bezpieczeństwo
w szkole”.

Montaż wizyjnego monitoringu wejść do szkół i placówek oświatowych.

Szkoła wyposażona jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Organizacja szkoleń dla rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania występowaniu patologii w szkołach.

Zrealizowane szkolenia:

Sposoby wspierania rozwoju uczniów poprzez oddziaływanie domu rodzinnego.

Jak uczyć  dziecko  reguł?

Konsekwencja w wychowaniu

Stałe obowiązki dziecka drogą do samodzielności i systematycznej pracy.

Jak zdobyć akceptację rówieśników?

Moc przytulania.

Na co zwrócić uwagę w rozwoju dziecka.

Organizacja czasu wolnego dziecka, kontaktów z rówieśnikami podczas przerw w szkole, jak również poza szkołą.

Zachowania dzieci w grupie rówieśniczej – relacje między rówieśnikami.

Jak rozmawiać z nauczycielem?

Jak przygotować dziecko do wyjazdu trzydniowego?

Zachowania dzieci w grupie rówieśniczej – relacje między rówieśnikami.

Jak rozmawiać z nauczycielem?

Jak przygotować dziecko do wyjazdu trzydniowego?

Jak zorganizować dziecku czas wolny aby w sposób właściwy spożytkowało nadmiar energii.

Jak pracować z dzieckiem aby coraz lepiej czytało i rozumiało czytane teksty.

Jak uczyć dzieci zachowań prospołecznych?

Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w klasie IV?

Jak zapewnić dziecku ciekawe, aktywne i bezpieczne wakacje?

Co to jest nowa podstawa programowa? Wewnątrzszkolne ocenianie zajęć edukacyjnych na drugim etapie edukacyjnym. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania. prawa i obowiązki ucznia klasy IV.

 Szkoła i rodzic – wychowujemy razem.

Rodzic i nauczyciel jako najważniejsze ogniwo w osiąganiu sukcesów w sferze emocjonalnej i poznawczej.

Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami?

Co to jest nowa podstawa programowa? Wewnątrzszkolne ocenianie zajęć edukacyjnych na drugim etapie edukacyjnym. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania. prawa i obowiązki ucznia klasy IV.

Organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych.

Spójność oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły.

Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji.

Dbanie o higienę w okresie dojrzewania.

Spójność oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły.

Konsekwencje w wychowaniu dzieci.

Spójność oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym u dzieci

Organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych.

Dorastanie – trudny czas młodego człowieka.

Organizacja czasu wolnego w czasie wakacji.

Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego dziecka – bezpieczny Internet.

Wpływ asertywnego zachowania na podnoszenie kultury osobistej ucznia.

zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i łagodzenie ich.

Włączanie rodziców w życie klasy, szkoły.

Jak dobrze wypaść w sprawdzianie szóstoklasisty.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa w tym edukacja medyczna ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Uczniowie objęci zostali dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej ( „Ratujemy i uczymy ratować”). Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny.

Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania substancji psychoaktywnych.

W szkole wdrożony został Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas (IV-VI) pt „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Dokonano modyfikacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki.

 I:

 Program „Dokonuję właściwych wyborów” wraz ze scenariuszami zajęć do realizacji z uczniami i rodzicami. Tematyka oddziaływań podzielona jest na cztery grupy:

a)      komunikacja interpersonalna

b)      ja i moje emocje

c)      budowanie poczucia własnej wartości

d)     rozwiązywanie konfliktów

II:

 - Program „Czuję się bezpiecznie w szkole”, zawierający również przygotowane przez nauczycieli gotowe propozycje zajęć z uczniami. Podzielone są one na dwa działy:

a) profilaktyka przemocy werbalnej

b) bezpieczeństwo w sieci

III:

Program „Trzymaj formę – bądź aktywny” ( we współpracy ze Stacją Sanepid w Zgierzu )

Cel:

Zwiększenie świadomości, dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie prawidłowych nawyków, związanych ze zdrowym stylem życia, prawidłowa edukacja konsumencka.

Zadania:

1. Realizacja na godzinach do dyspozycji wychowawcy tematyki,
    związanej z zasadami zdrowego żywienia oraz prawami konsumenta
   ( wychowawcy .)

2. Realizacja zajęć SKS – aktywność fizyczna.

3. Realizacja przez S.U. klas I – III oraz IV – VI kampanii bądź debaty
    pod hasłem „Zdrowy styl życia”.

4. Realizacja na zajęciach w oddziale przedszkolnym tematyki
    „Śniadanie daje moc”.

5. Realizacja na zajęciach technicznych w klasach Va i Vb tematyki,
    związanej z racjonalnym i zdrowym trybem odżywiania
    ( zajęcia techniczne)

Ponadto w szkole uczniowie klas I – VI zostali objęci programem autorskim „Mediacje w szkole – można inaczej”.

Mediacje szkolne uczą uczniów odpowiedzialności.

 Proces mediacji pozwala wyładować negatywne emocje, dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć racje drugiej strony. Mediacja to właściwa metoda porozumiewania się bez przemocy. To pośredniczenie w konflikcie, mające na celu pomoc stronom w osiągnięciu wspólnego porozumienia .
Mediacja to taki sposób dochodzenia do kompromisu, który strony wypracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora. Mediacja jest interwencją mediatora, który pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych.
Mediator to osoba niezaangażowana bezpośrednio w spór, osoba bezstronna.

ZADANIA MEDIATORA
a. Ułatwianie komunikacji
b. Pomoc w uświadamianiu praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie  technik,
    pomocnych podczas  rozwiązywania sporu
c. Formalne przewodniczenie sesjom
d. Edukacja, eksploracja problemu, sprawdzanie realności
    propozycji, poszerzanie  źródeł informacji poprzez  kontakt z ekspertem,
    inicjowanie  i kierowanie  negocjacjami.
Zadaniem mediatora jest więc ułatwianie procesu  porozumiewania się  poprzez usprawnianie komunikacji.

 Mediator dąży do uzyskania zgody stron w sprawie stanowiącej przedmiot sporu, pomimo negatywnej percepcji partnera, utrwalonego sposobu myślenia o nim, posiadanych wobec niego negatywnych uczuć, kierowania uwagi na sprawy związane z przeszłością itp. Zadaniem mediatora jest więc również odsunięcie na bok czynników zakłócających możliwość wypracowania porozumienia.

Koło Młodego Mediatora:

Dla ucznia pokrzywdzonego mediacja oznacza, że:

 · Jest on podmiotem konfliktu, gospodarzem postępowania oraz partnerem
   w  rozmowie
· Bierze „sprawy we własne ręce”
· Czuje się szanowany i nikt nie narusza jego godności osobistej
· Jego osoba zostaje uszanowana, ponieważ jako uczestnik mediacji zostaje
  wysłuchany ( aktywne słuchanie )
· Wie najlepiej, jak powinien być rozwiązany jego problem
· Może rozmawiać o konflikcie
· Może uzyskać ważne informacje o pobudkach, jakimi kierował się sprawca, poznać
  motywy postępowania w/w
· Może zrozumieć, dlaczego został wybrany na przedmiot ataku, odreagować emocje
  związane z danym wydarzeniem
· Wyrazić swój gniew spowodowany atakiem na jego osobę
· Uświadomić sprawcy szkodę i rozmiar krzywdy, którą w/w wyrządził
· Poczuć moralną i psychiczna satysfakcję z aktywnego udziału w rozmowie ze
  sprawcą
· Pozbyć się lęku i obaw przed sprawcą zdarzenia w przyszłości
· Przedstawić swoje wyobrażenie o zadośćuczynieniu
· Decydować o satysfakcjonującej go formie zadośćuczynienia
· Czuje się zauważony; bierze udział w sprawie; ktoś zajmuje się jego krzywdą
  w stosunkowo krótkim czasie po zdarzeniu
   
Uczeń sprawca przez proces mediacyjny:
· Uświadamia sobie, że wyrządził zło i krzywdę konkretnej osobie, które
   wymagają   zadośćuczynienia
· Uzyskuje możliwość: pełniejszego zrozumienia konsekwencji swojego
  czynu, wyrażenia żalu z powodu wyrządzonej krzywdy oraz skruchy
   i przeproszenia  pokrzywdzonego
· Przedstawienia pokrzywdzonemu motywów działania
· Zrozumienia konieczności naprawienia skutków czynu
· Wyrażenia gotowości zadośćuczynienia moralnego i materialnego
· Zawarcia dobrowolnej ugody z pokrzywdzonym
· Naprawienia szkody
· Uczestniczenia w próbie pogodzenia z poszkodowanym
· W wyniku negocjacji z pokrzywdzonym oraz naprawienia szkody czy
  zadośćuczynienia może mieć szansę uniknięcia dalszych
  konsekwencji, co może  go uchronić przed stygmatyzacjąOrganizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym oraz atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Szkoła w roku 2013 stworzyła możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych:

- zespół wokalno – muzyczny ,- chór muzyczny

- koło języka angielskiego

- koło matematyczne

 - koło języka polskiego

- koło przyrodnicze

-  zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia wyrównawcze  w  edukacji wczesnoszkolnej

- zajęcia wyrównawcze  w  edukacji wczesnoszkolnej

- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki

- koło teatralno – literackie

- koło plastyczne

- koło europejskie - koło historyczne

- koło biblijne – koło caritas

- koło biblioteczne

- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia psychoedukacyjne

- zajęcia logopedyczne

W szkole wdrożono programy „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Dokonuję właściwych wyborów”, „Szkoła bez przemocy”, „Czuję się bezpiecznie w szkole” (moduł „Mówię nie przemocy werbalnej” i moduł „potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci”), Trzymaj formę, bądź aktywny”, „Jestem o.k.”, „Peace 4Kids”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, dzięki czemu w szkole nie występują zachowania aspołeczne.

 Odpowiedź na wniosek została również udzielona drogą elektroniczną w dniu 24 kwietnia 2014 r.

 

 

separator